Select language
Saus stopt per 1 augustus 2019, zie onze blog voor meer informatie.

Gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring

Gebruiksvoorwaarden Saus-webapplicatie

7 december 2015

1. Definities

In deze voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:

Applicatie: de webtoepassing waartoe Leverancier aan Gebruiker toegang verleent conform de Gebruiksrechtovereenkomst;

Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Gebruiker: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die het registratieproces heeft doorlopen dat is vereist voor het verkrijgen van toegang tot de Applicatie en daarmee een Gebruiksrechtovereenkomst is aangegaan met Leverancier;

Gebruiksrechtovereenkomst: de tussen Leverancier en Gebruiker tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot gebruik van de Applicatie;

Leverancier: IADA v.o.f., gevestigd te Nijmegen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 53388550;

Upgradeovereenkomst: een tussen Leverancier en Gebruiker tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de beschikbaarstelling van aanvullende functionaliteit binnen de Applicatie.

2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Gebruiker is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. In het geval dat een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig verklaard of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden onverminderd gelden.

3. Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van Leverancier zijn vrijblijvend en herroepbaar, tenzij Leverancier hiervan bij het doen van de aanbieding of het uitbrengen van de offerte uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2. Indien een offerte of aanbieding niet vrijblijvend is, is Leverancier slechts gebonden aan deze offerte of aanbieding indien deze door Gebruiker is aanvaard binnen de gestelde aanvaardingstermijn of, indien een dergelijke termijn niet is gesteld, binnen dertig dagen na de offertedatum of na de datum waarop de aanbieding is gedaan.

3. Alle bedragen die in offertes en aanbiedingen worden genoemd zijn in Euro's en exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

4. Opschorting, ontbinding en beëindiging van overeenkomsten

1. Indien Leverancier gebruik maakt van een haar toekomend opschortingsrecht, is Leverancier gerechtigd de door de opschorting aan haar zijde ontstane kosten aan Gebruiker in rekening te brengen.

2. Leverancier is bevoegd de uitvoering van een overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk op te schorten indien Gebruiker niet voldoet aan een op hem rustende betalingsverplichting, onverminderd overige wettelijke en contractuele opschortingsbevoegdheden waarvan Leverancier gebruik kan maken.

3. Beide partijen zijn slechts bevoegd een overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de desbetreffende overeenkomst. Deze bevoegdheid bestaat slechts indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld en in de gelegenheid is gesteld om binnen een redelijke termijn alsnog aan de desbetreffende verplichtingen te voldoen.

4. Betalingsverplichtingen die op Gebruiker rusten gelden altijd als wezenlijke verplichtingen in de zin van het vorige lid.

5. Indien Leverancier voorafgaand aan de ontbinding reeds prestaties heeft verricht, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking. Vergoedingen voor verrichte prestaties die Leverancier voorafgaand aan de ontbinding heeft gefactureerd blijven na de ontbinding in ieder geval onverminderd verschuldigd.

6. Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, kan deze door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

7. Leverancier is naast de in deze voorwaarden bepaalde specifieke opzeggingsmogelijkheden te allen tijde gerechtigd overeenkomsten op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Indien Leverancier gebruikmaakt van deze mogelijkheid, worden reeds door Gebruiker aan Leverancier betaalde vergoedingen aan Gebruiker gerestitueerd, voor zover door de opzegging geen prestatie van Leverancier meer tegenover deze vergoedingen zal staan.

8. Leverancier is gerechtigd een overeenkomst per direct op te zeggen indien de onderneming van Gebruiker wordt geliquideerd of beëindigd, indien de zeggenschapsverhoudingen van de onderneming van Gebruiker wijzigen, indien aan Gebruiker surséance van betaling wordt verleend of indien ten aanzien van Gebruiker faillissement wordt aangevraagd, zonder dat Gebruiker vanwege deze opzegging aanspraak kan maken op een schadevergoeding of teruggave van reeds door Leverancier ontvangen gelden.

5. Aanvang en einde van de Gebruiksrechtovereenkomst

1. De Gebruiksrechtovereenkomst vangt aan op het moment dat Gebruiker het registratieproces heeft doorlopen dat is vereist voor het verkrijgen van toegang tot de Applicatie.

2. De Gebruiksrechtovereenkomst eindigt door opzegging door Gebruiker of Leverancier via de Applicatie met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is de Gebruiksrechtovereenkomst via de Applicatie op te zeggen, kan de Gebruikrechtovereenkomst schriftelijk of per e-mail worden opgezegd.

6. Gebruiksrecht

1. Leverancier geeft Gebruiker een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de Applicatie voor de duur van de Gebruiksrechtovereenkomst te gebruiken.

2. Het is Gebruiker niet toegestaan handelingen te verrichten die hinder of schade veroorzaken bij Leverancier, door Leverancier ingeschakelde derden of gebruikers van de Applicatie.

3. Het is Gebruiker niet toegestaan handelingen te verrichten waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat deze schade zullen toebrengen aan de systemen van Leverancier, door Leverancier ingeschakelde derden of gebruikers van de Applicatie.

4. Het is Gebruiker niet toegestaan de Applicatie te gebruiken op een manier die in strijd is met de wet of deze voorwaarden.

5. Leverancier is gerechtigd het gebruik van de Applicatie door Gebruiker aan beperkingen te onderwerpen, indien dit naar het oordeel van Leverancier noodzakelijk is om de kwaliteit of de continuïteit van de Applicatie te waarborgen.

6. Leverancier is gerechtigd om Gebruiker tijdelijk of definitief de toegang tot de Applicatie te ontzeggen indien Gebruiker handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.

7. Gebruiker is verantwoordelijk voor geheimhouding van zijn inloggegevens. Indien Gebruiker vermoedt dat ongeautoriseerde personen toegang hebben of toegang gehad hebben tot zijn account, is hij verplicht dit direct te melden aan Leverancier. Indien Leverancier vermoedt dat er sprake is van misbruik van het gebruikersaccount van Gebruiker is hij gerechtigd het gebruikersaccount ontoegankelijk te maken.

7. Aanvang en einde van Upgradeovereenkomsten

1. Een Upgradeovereenkomst vangt aan op het moment dat Gebruiker een bestelling plaatst via de Applicatie.

2. Een Upgradeovereenkomst eindigt na afloop van de door Gebruiker ten tijde van de bestelling gekozen contractduur.

3. Indien Gebruiker Leverancier heeft gemachtigd de prijs van de Upgradeovereenkomst automatisch te incasseren, wordt de Upgradeovereenkomst na afloop van de periode waarvoor hij is aangegaan stilzwijgend verlengd voor opvolgende perioden van telkens de gekozen contractduur.

4. Indien Gebruiker een Consument is, kunnen partijen de Upgradeovereenkomst na de eerste stilzwijgende verlenging als bedoeld in het vorige lid op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

8. Betaalde diensten

1. Indien Gebruiker een Upgradeovereenkomst met Leverancier afsluit, wordt de aanvullende functionaliteit die aan deze Upgradeovereenkomst verbonden is beschikbaar gemaakt gedurende de gekozen contractduur.

2. De aanvullende functionaliteit wordt geactiveerd zodra Gebruiker de daarvoor verschuldigde prijs volledig heeft voldaan.

3. Gedane betalingen komen slechts voor restitutie in aanmerking voor zover hiertoe een dwingende wettelijke plicht bestaat of voor zover hierin in deze voorwaarden uitdrukkelijk is voorzien.

4. Leverancier is te allen tijde gerechtigd prijswijzigingen door te voeren en de samenstelling van upgradepakketten te wijzigen.

9. De Applicatie

1. Leverancier heeft te allen tijde het recht om de Applicatie aan te passen.

2. Om toegang te krijgen tot de Applicatie is een werkende internetaansluiting vereist. Leverancier is niet gehouden ondersteuning te bieden bij het tot stand brengen en in stand houden van deze internetaansluiting.

10. Verwerking van persoonsgegevens

1. Leverancier verwerkt persoonsgegevens van Gebruiker conform het privacybeleid dat is gepubliceerd op de website van de Applicatie.

2. Voor zover Gebruiker met gebruikmaking van de Applicatie persoonsgegevens verwerkt, is hij voor deze verwerking de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Gebruiker vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden die verband houden met verwerking van persoonsgegevens door Gebruiker, voor zover Leverancier niet aansprakelijk is op grond van een verbintenis tussen Leverancier en Gebruiker in de zin van artikel 14 van de Wet bescherming persoonsgegevens of op grond van een dwingende wetsbepaling.

3. Leverancier is niet aansprakelijk voor verlies of ongeoorloofde inzage van persoonsgegevens ten gevolge van onrechtmatige toegang tot systemen of bestanden van Leverancier of ander misbruik door derden.

11. Aansprakelijkheid

1. Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Gebruiker, verminking, vernietiging of verlies van gegevens, schade die verband houdt met het gebruik van door Gebruiker aan Leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade die verband houdt met de inschakeling van door Gebruiker aan Leverancier voorgeschreven toeleveranciers.

2. Leverancier is tevens niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Applicatie, al dan niet als gevolg van een netwerkstoring, en schade die voortvloeit uit het vrijkomen van al dan niet vertrouwelijke gegevens uit een besloten gedeelte van de Applicatie.

3. Gebruiker vrijwaart Leverancier voor iedere aanspraak van derden die verband houdt met de gegevens die Gebruiker in de Applicatie opslaat.

4. Geen recht op schadevergoeding bestaat indien Gebruiker nalaat zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de schade Leverancier hiervan op de hoogte te stellen. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt een jaar na het ontstaan van de vordering.

5. De totale aansprakelijkheid van Leverancier ten aanzien van Gebruiker is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de overeengekomen vergoeding voor het gebruik van de Applicatie voor het gehele jaar waarin de oorzaak van de schade is ontstaan.

6. De in deze gebruiksvoorwaarden omschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden ongeacht de grondslag van de vordering (toerekenbare tekortkoming in de nakoming, onrechtmatige daad of anderszins).

7. De in deze gebruiksvoorwaarden omschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid voor directe schade komen te vervallen indien en voor zover er sprake is van schade die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier.

12. Wijziging van deze gebruiksvoorwaarden

Leverancier is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden van toepassing te verklaren op bestaande rechtsverhoudingen. Indien Leverancier van deze mogelijkheid gebruikmaakt, zal hij Gebruiker ten minste dertig dagen voorafgaand aan de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking zullen treden informeren over de voorgenomen wijzigingen. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met deze wijzigingen, is hij gerechtigd om de rechtsverhouding waarop de nieuwe voorwaarden van toepassing zijn verklaard eenzijdig te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden. Indien Gebruiker op de datum van inwerkingtreding geen gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid, wordt hij geacht in te stemmen met de wijzigingen.

13. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

1. Op deze gebruiksvoorwaarden en alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarop deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of een onderhandeling, aanbieding, offerte of overeenkomst waarop deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter.

3. Bij de toepassing en interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden is de Nederlandse versie leidend.

Privacyverklaring Saus-webapplicatie

9 april 2015

Om onze diensten op een goede manier te kunnen leveren verwerken wij persoonsgegevens van onze klanten en de bezoekers van onze websites. Dit doen wij in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Door middel van deze privacyverklaring geven wij u inzicht in de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is IADA v.o.f., Hegdambroek 22-13, 6546 WE Nijmegen.

Gegevens van gebruikers

Gegevens die wij verwerken

Indien u een webapplicatie van ons gebruikt, slaan wij enkele persoonsgegevens op die u ons zelf verstrekt. Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

- Naam

- Contactgegevens, zoals uw e-mailadres of uw telefoonnummer

- Adres en woonplaats (alleen indien u een betaalde dienst afneemt)

- Uw bank- of girorekeningnummer (alleen indien u een betaalde dienst afneemt en afhankelijk van de gekozen betaalmethode)

Doel van de verwerking

Deze gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

- Het uitvoeren of tot stand laten komen van uw overeenkomst met ons

- Het verstrekken van informatie over onze producten en diensten

- Het factureren van de diensten die u bij ons afneemt

- Het verzenden van gebruikersinformatie en serviceberichten die van belang zijn voor uw gebruik van de webapplicatie

- Het verzenden van nieuwsbrieven waarop u zich heeft geabonneerd

- Het voldoen aan wet- en regelgeving

Gegevens van websitebezoekers

Gegevens die wij verwerken

Indien u een website van ons bezoekt of een webapplicatie van ons gebruikt, slaan wij de volgende gegevens op:

- Het IP-adres waarvandaan u de website of webapplicatie bezoekt

- Algemene informatie over het apparaat waarmee u de website of de webapplicatie bezoekt (soort apparaat, schermresolutie, browserversie, versie van het besturingssysteem etc.)

- De website waar u vandaan komt, indien u bij de website of webapplicatie terecht bent gekomen via een hyperlink op een andere website

- Via welke hyperlink u de website of webapplicatie hebt verlaten, indien van toepassing

Deze gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

- Het analyseren van bezoekersgedrag om inzicht te verkrijgen in het gebruik van onze websites en webapplicaties

- Het beveiligen van onze websites en webapplicaties

Beveiliging van persoonsgegevens

Alleen medewerkers van IADA hebben toegang tot uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is uit hoofde van hun functie. Wij spannen ons naar redelijkheid in om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige inzage door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, gelet op de stand van de techniek. Uw gegevens worden verzonden via een versleutelde verbinding en wachtwoorden worden onomkeerbaar versleuteld ('gehasht') opgeslagen.

Hoewel wij ons inspannen om ongeoorloofde inzage in persoonsgegevens te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van onrechtmatige toegang tot onze systemen of bestanden of van ander misbruik door derden.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden na uw uitdrukkelijke toestemming of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld indien uw gegevens op rechtmatige wijze worden opgevraagd in het kader van een opsporingsonderzoek).

Cookies

Indien u een website van ons bezoekt of een webapplicatie van ons gebruikt, gebruiken wij cookies om uw instellingen te onthouden.

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen door een webbrowser op verzoek van een website of webapplicatie. Cookies zijn bedoeld om informatie te onthouden die op meerdere webpagina's kan worden gebruikt, bijvoorbeeld of u ingelogd bent of wat u in het winkelmandje van een webshop heeft gelegd. Cookies zorgen er dus onder andere voor dat u tijdens uw bezoek aan een website niet op elke nieuwe pagina opnieuw hoeft in te loggen en dat u niet ieder product hoeft af te rekenen voordat u door kunt gaan met webwinkelen. Cookies kunnen echter ook een unieke code bevatten waarmee uw gedrag op het internet kan worden gevolgd. Dit is voornamelijk een risico in het geval van advertentienetwerken die op veel verschillende sites worden gebruikt, omdat op elk van die sites een cookie door het advertentienetwerk kan worden uitgelezen en er zo een gedragsprofiel van u kan worden gemaakt. Daarom is iedereen die cookies plaatst verplicht om u te informeren over de manier waarop cookies worden gebruikt.

Ons gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies voor twee doeleinden:

- Het onthouden van uw gebruikersinstellingen om onze websites en webapplicaties beter te laten werken, bijvoorbeeld door te onthouden of u bent ingelogd

- Het betrouwbaarder maken van gebruiksgegevens, bijvoorbeeld door bij te houden of u een website of webapplicatie van ons al eens eerder hebt bezocht, zodat informatie over uw bezoek niet dubbel geteld wordt.

Gebruik van cookies door derden

Voor het weergeven van grafieken gebruiken wij code van Google. Er kunnen door deze code cookies geplaatst worden. Zie deze pagina voor meer informatie over de manier waarop Google omgaat met cookies.

Wijzigingen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Indien wij van deze mogelijkheid gebruikmaken, plaatsen wij hiervan een mededeling op de websites waarop de privacyverklaring van toepassing is. Wij raden u aan om de privacyverklaring regelmatig opnieuw te lezen om van de meest actuele privacy-informatie op de hoogte te blijven.